Deklarace

Oriens Aliter představuje projekt recenzovaného vědeckého periodika Ústavu východoevropských studií, pracoviště Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které se dlouhodobě a z různých hledisek věnuje studiu kulturně-historického dědictví střední a východní Evropy, ve spolupráci s Přikarpatskou národní univerzitou Vasyla Stefanyka v Ivano-Frankivsku.

Redakční rada spatřuje hlavní cíl časopisu Oriens Aliter v poskytnutí platformy pro prezentaci výsledků nejaktuálnějších kulturologických a historických bádání o střední a východní Evropě určených odborné veřejnosti i širší čtenářské obci a pro jejich konfrontaci v mezinárodním měřítku. Vedle tohoto primárního úkolu by se nové periodikum mělo stát prostředníkem pro užší spolupráci institucí, jejichž významné a respektované osobnosti zaštítily a svou autoritou podpořily vznik časopisu. Obě garantující fakultní pracoviště do budoucna připravují konání příležitostných kolokvií či větších mezinárodních vědeckých sympozií tematicky zaměřených na zkoumaný areál stejně jako formulaci společných vědeckovýzkumných grantových projektů.

Název časopisu Oriens Aliter odkazuje na celkový záměr přinést jiný, inspirující pohled na sledovaný významný evropský region a v jeho rámci objevovat nové, možná překvapivé souvislosti a vlivy mezi světem střední a východní Evropy. Z naznačené obecné koncepce periodika plyne i zvýšená pozornost, jež je věnována oblastem vzájemného dotyku a prolínání obou velkých kulturně historických areálů (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Pobaltí, Bělorusko, Ukrajina) stejně jako historicko-geografickému prostoru Ruska. Střední a východní Evropu nechceme pojímat jako izolovanou periferii našeho kontinentu, ale hodláme ji nahlížet v kontextech a interakcích s vývojem západoevropského civilizačního okruhu.

Časopis Oriens Aliter je díky svému interdisciplinárnímu charakteru otevřen širokému okruhu badatelů z různých vědeckých oborů (historie, kulturologie, literární věda, etnologie, sociologie, politologie, uměnověda). Vzhledem k dosavadnímu profilování a dlouhodobým cílům zakladatelských institucí budou při volbě témat textů dostávat přednost problémy 20. století (včetně jejich historických souvislostí) i výzkum momentální sociálně-kulturní situace. Časopis se zároveň nevyhýbá ani příspěvkům zpracovávajícím dílčí problematiku středověkých a raně novověkých kulturních i politických dějin. Mezi preferované tematické okruhy patří mimo jiné následující otázky: formování moderních politických národů a současné národotvorné procesy; proměny novodobé státnosti; koncept nacionalismu 19. a 20. století a jeho historické kořeny; problémy menšin a mezietnických vztahů; výzkum identit a národních mýtů; aktuální jazyková a národnostní politika; perspektivy občanské společnosti a evropské integrace v Bělorusku a na Ukrajině; politika Evropské unie a podpora demokracie v zemích východní Evropy.

Úvod > Deklarace