Pokyny pro autory

Textový editor: MS Word

Rozsah velkých studií: 10–20 normostran včetně resumé (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer)

Rozsah recenzí: 2–4 normostrany

Jazyk příspěvku:

čeština, slovenština, ruština, ukrajinština (1. číslo každého roku),

čeština, slovenština, ruština, ukrajinština, angličtina (2. číslo každého roku)

Obsah: Text odevzdané studie musí obsahovat název, jméno autora a samotný text článku opatřený poznámkovým aparátem (v poznámkách pod čarou).

Resumé: Každý přispěvatel zároveň s článkem dodá resumé v angličtině (v případě textů v angličtině se vyžaduje resumé v ruském jazyce).

 • rozsah:  10–15 řádků
 • formát: písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování 1
 • nadpis resumé: Název článku v anglickém (ruském jazyce)

Klíčová slova: Autor za resumé napíše klíčová slova své studie (v anglickém jazyce).

Medailonek: Autor napíše 2–3 věty o své osobě. Medailonek bude obsahovat tyto informace: jméno, získaný titul, e-mail (uvedený v závorce), působiště, zájem odborné činnosti; dále může  autor uvést své publikace (vše v anglickém jazyce).

Základní formát textu: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, předsazení odstavce standardní (1,25 cm), okraje standardní (2,5 cm z každé strany), zarovnání do bloku

 • jméno autora: kurzívou, velikost 12 (vycentrovat)
 • pod jménem řádek vynechat – velikost 18 (vycentrovat)
 • název článku: velká písmena, velikost 18 (vycentrovat)
 • pod názvem dva řádky vynechat (jeden velikost 18, druhý velikost 12)
 • dílčí nadpisy: tučně, velikost 12 (oddělit mezerami – 2 mezery vel. 12 před dílčím nadpisem, jedna za ním)
 • struktura článku (číslování odstavců, odrážky…): podle potřeb autora, ale pokud možno v co nejjednodušším provedení

Typografické poznámky:

 • názvy děl v rámci článku a příklady ze zkoumaného materiálu kurzívou
 • citáty obyčejně (bez kurzívy) a do uvozovek (pro texty v latince typ „ “, pro texty v azbuce typ « »)
 • pro vysvětlení termínu apod. jednoduché uvozovky (Alt+0145 před slovem, Alt+0146 za slovem)
 • za tečkou je v latince vždy mezera, tj. V. V. Mičurin
 • citujeme-li v článku psaném latinkou z textu v azbuce, nepřepisujeme citát do latinky, ale necháváme jej v azbuce
 • pomlčky se používají dlouhé (–), mají funkci interpunkčního znaménka
 • spojovníky (-) bez mezer mezi slova nebo jejich části, jím spojené výrazy tvoří těsný celek (např. Rakousko-Uhersko, společensko-politický, česko-polský apod.)
 • změny v citovaných pasážích do hranatých závorek [abc], příp. [A]bc, do hranatých závorek vkládáme také poznámku autora, a to tímto způsobem: [pozn. aut.] (nebo příslušnou zkratku v jazyce článku, ale nikoli iniciály přispěvatele)
 • poznámky, vysvětlení, komentáře a bibliografické údaje uvádíme v poznámkách pod čarou (na každé straně, číslování kontinuální)
 • opakované citáty: pokud jsou dvě následující citace za stejného zdroje, píšeme tamtéž, pokud jsou od sebe dále, kopírujeme celý odkaz
 • odkazuje-li se k několika stranám bez udání rozmezí, zapisujeme např. 84n. (tedy n s tečkou) nebo jinou zkratku podle jazyka, v němž je text článku

Bibliografie:

a)      monografie:

např. Šmilauer, V., Novočeská skladba, Praha 1966.

Příjmení čárka Iniciála křestního jména tečka čárka mezera kurzívou název díla čárka mezera místo rok vydání tečka

 • pokud má dílo více autorů, píšeme mezi jednotlivá jména mezera mezera, uvádíme však maximálně dva autory; v případě, že je autorů víc, píšeme jméno prvního autora et. al.

např. Havránek, B. – Mukařovský, J., Strukturalismus: Strukturální estetika: Strukturální lingvistika: Strukturální věda o literatuře, Praha 1940.

b)      sborník:

např. Вечерка, Р., Синтаксис беспредложного родительного падежа в старославянском языке, in:  Исследования по синтаксису старославянского языка, Сост. Й. Бауэр, Прага 1963, 183223.

 • značku pro editora necháváme podle jazyka (tedy ed., hrsg. apod., pro češtinu také ed.), uvádíme max. 2 jména; pokud je editorů více, pak píšeme 1. jméno et al.
 • píšeme in: pro všechny jazyky (plus je oddělené čárkou), název sborníku kurzívou

c)      periodikum:

např. Ružička, j., Valencia slovies a intencia slovesného deja. Jazykovedný časopis, 1968, roč. 19, č. 12, 5156.

 • nepíšeme in:
 • název časopisu kurzívou čárka rok čárka ročník čárka číslo čárka rozsah stran

d)   internetová stránka:

Odkaz na konkrétní knihu či periodikum: cituje se podle výše uvedených pravidel; za citací tečka, mezera a hranaté závorky s vloženým odkazem a datem návštěvy stránky:

Сложеникина, Ю. В., Термин: живой как жизнь, Знание, понимание, умение, 2010, č. 5. [online: <http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/5/Slozhenikina/>, cit. 2011-10-27].

U citace internetových stránek, v nichž není jasně uveden autor či plný název, vypište alespoň celkový název stránky:

Europe. Internet World Stats. Usage and Population Statistics. [online: <http://www.internetworldstats.com/europa2.htm>, cit. 2011-11-29]. 

Poznámky pod čarou:

 • vkládat ve Wordu pomocí funkce vložit poznámku pod čarou
 • Times New Roman, velikost 10, horní číselný index (Word indexuje a čísluje automaticky)
 • na konci poznámky je vždy tečka

Recenzní řízení: Každý rukopis postoupený k recenznímu řízení bude anonymně posouzen dvěma externími odborníky pro příslušnou specializaci, kteří se vyjádří zejména k jeho vhodnosti pro zveřejnění v časopise, popř. doporučí autorovi článku konkrétní formální či obsahové úpravy. Všichni přispěvatelé budou o přijetí textu k tisku či o odmítavém rozhodnutí informováni elektronickou poštou nejpozději tři měsíce od okamžiku zaslání rukopisu redakci časopisu.

Úvod > Pokyny pro autory