Ediční zásady

Každé číslo Oriens Aliter obsáhne 3–7 větších studií; časopis bude otiskovat recenze odborných prací (včetně vědeckých sborníků a kolektivních monografií), jejichž vydání není starší než jeden rok a které odpovídají celkovému zaměření periodika (kultura a dějiny střední a východní Evropy). Redakční politika časopisu do budoucna předpokládá rovněž vydávání tematických čísel či příspěvků z vědeckých kolokvií a konferencí věnovaných kulturním a historickým otázkám zkoumaného areálu a organizovaných oběma garantujícími pracovišti (Katedra středoevropských studií FF UK, Ústav východoevropských studií FF UK).

Oriens Aliter má charakter recenzovaného vědeckého periodika. Redakční rada přijímá k recenznímu řízení výhradně texty originálních odborných studií, které dosud nebyly uplatněny v rámci jiného publikačního výstupu, odpovídají formálním redakčním pokynům pro úpravu textů (viz Pokyny pro autory) a zároveň splňují základní tematická i odborná kritéria kladená na vědeckou publikaci v časopise Oriens Aliter.

Rukopisy studií mají doporučený rozsah od 10 do 20 normostran (18 000–36 000 znaků včetně poznámkového aparátu). Všechny odborné články musejí být opatřeny resumé v anglickém jazyce v rozsahu 10–15 řádek (v případě textů v angličtině se vyžaduje resumé v ruském jazyce).

Každý rukopis postoupený k recenznímu řízení bude anonymně posouzen dvěma externími odborníky pro příslušnou specializaci, kteří se vyjádří zejména k jeho vhodnosti pro zveřejnění v časopise, popř. doporučí autorovi článku konkrétní formální či obsahové úpravy. Všichni přispěvatelé budou o přijetí textu k tisku či o odmítavém rozhodnutí informováni elektronickou poštou nejpozději tři měsíce od okamžiku zaslání rukopisu redakci časopisu.

Úvod > Ediční zásady